Ana Sayfa>Torbadan enerjiye destek ve vergi muafiyeti çıktı

Torbadan enerjiye destek ve vergi muafiyeti çıktı

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi. Tasarıda tüm sektörleri ilgilendiren düzenlemelerin yanı sıra, sadece enerji sektörüne yönelik bazı düzenlemeler de yer alıyor. Asgari ücret yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmeyecek. Teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullanılacak yeni makine ve teçhizat alımlarına 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası uygulanacak. Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan doğalgaz ve elektrik altyapı yatırımları KDV’den istisna tutulacak. 16 yaş ve üzeri araçlara 10 bin TL’yi geçmeşecek şekilde ÖTV indirimi uygulanacak. İlave istihdama 18 aya kadar prim teşviki verilecek. İşverenlere 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 20184de de devam edecek. Kaçak madencilik faaliyetlerinde bulunanlar hapse atılacak ve 10 yıl madencilik faaliyetinden men edilecek. Gerçek anlamda madencilik faaliyeti yapılabilecek sahalar aramalara açık hale getirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara, çalışma saatindeki azalma, ücret artışı ve yıllık izin düzenlemeleri gibi iyileştirmelere bağlı olarak oluşan maliyet artışlarının karşılanması için destek verilecek. Uzun dönemli bir kontrat şartı aranmaksızın kısa dönemli spot boru gazı ve CNG ithalatına imkan verilecek. 

Akkuyu ve Sinop nükleer santrali yatırımları stratejik yatırım teşvik ve desteklerinden yararlanacak. Belirli ölçeğin altındaki LPG dağıtıcıları ulusal stok tutma yükümlülüğünden muaf tutulacak. Petrol hakkı sahibi şirketlerin mücbir sebep halleri ile kendisi dışındaki nedenlerden kaynaklanan durumlara karşı teminatları korunacak. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne finansman desteği verilecek ve Enstitünün yurt dışında da Ar-Ge faaliyetleri yürütmesine imkan sağlanacak. Meskenlerde, azami 10 kW güçteki çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden ürettikleri elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara gelir vergisi ve KDV muafiyeti getirilecek. Elektrikli araçlara motorlu taşıtlar vergisi dörtte bir oranında uygulanacak. Biodizel mahiyetindeki diğer mallar ile bunların karışımlarının tamamı ÖTV’ye tabi tutulacak. Akaryakıt yerine kullanılabilmesi mümkün bazı yağlama müstahzarları ÖTV Kanunu kapsamına alınacak. 10/6/2003 - 13/5/2014 tarihleri arasında yeraltı kömür ve linyit işletmelerinde yaşanan iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi kamuda istihdam edilecek. Baraj inşaatı dolayısıyla yapılan taşınmaz kamulaştırmalarına karşı dava açmadan önce zorunlu idari başvuru yolu getirilecek.

Video

ICCI 2018

Video

ICCI - Tanıtım Filmi (2017)

Video

ICCI - Etkinlik Sonrası Filmi (2017)

Video

YEO

kosgeb
ufi