Rekabetin korunması hakkında kanununda değişiklik öngören yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, AB mevzuatıyla da uyumlu olan etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testine geçilerek, birleşme ve devralma işlemlerinin ortaya çıkaracağı tek taraflı etkilerin ve işbirliği etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi amaçlıyor.

Yasada yapılan düzenlemeyle, yasanın Rekabet Kurulu’nun yetkilerini düzenleyen maddelerden “İhlale son verme” başlıklı 9. maddesine ek yapıldı.

Buna göre, Rekabet Kurulu’nun yasa kapsamında bir ihlali tespit etmesi durumunda, ilgili teşebbüslere, rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirleri nihai kararında bildirecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, 24 Haziran tarihinde yürürlüğe giren yeni Rekabet Kanunu’nun AB ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirildiğini belirterek, etkin rekabet koşullarının oluşmasıyla tüketici refahının arttırılmasının sağlandığını ayrıca Türkiye’ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilmesinin önünün açıldığını söyledi.

Yeni düzenleme ile “taahhüt” ve “uzlaşma müesseselerinin” hayata geçirilmesinin mümkün hale geldiğini belirten, Pekcan şunları söyledi:

“Bu düzenleme ile teşebbüsler, olası bir rekabet ihlali durumu söz konusu olduğunda Rekabet Kurumuna taahhüt verebilecek ya da uzlaşmaya gidebilecek. Böylelikle, hem soruşturma sürecinin kısaltılarak hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, hem dava süreçlerinin neden olacağı kamusal maliyetlerin azaltılması, hem de kamu kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması sağlanacak.”

Birleşme ve devralmalara yönelik maddede değişiklik yapılarak “hakim durum” kriteri yerine AB hukukunda kullanılmakta olan “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması” kriterinin devreye alındığını ifade eden Pekcan, “Örneğin iki firma birleşmek istediğinde ya da bir firma diğer bir firmayı satın almak istediğinde Rekabet Kurulundan izin almak durumunda. Kurul, birleşme ve devralma sırasında hakim durumun varlığını tespit etmese bile, bunun etkin rekabeti önemli ölçüde azaltabileceğine kanaat getirirse, bu birleşme veya devralmaya müdahale edebilecek” dedi.

Pekcan, AB mevzuatına benzer şekilde Rekabet Kurulu’nun kartelleşme halinde, davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespiti durumunda ilgili teşebbüslere ancak “ihlalle orantılı” ve “ihlalin etkin biçimde sona erdirilmesi için gerekli olması” kaydıyla yapısal tedbirlerin uygulanabileceğini kaydetti.

Pekcan, firmalara yapısal tedbirlere uymaları için en az 6 ay süre tanınacağını söyledi.

Yasada Rekabet Kurulu’nun inceleme ve araştırma usullerini belirleyen 41. maddesine eklenen fıkraya göre, Kurul; pazar payı ve ciro gibi ölçütleri esas alarak rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini soruşturma konusu yapmayabilecek.

Yürütülmekte olan bir ön araştırma ya da soruşturma sürecinde ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulabilecek. Rekabet Kurulu, söz konusu taahhütler yoluyla rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse bu taahhütleri ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış soruşturmaya son verilmesine karar verebilecek.

Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmeyecek.

Rekabet Kurulu, bir karar verdikten sonra, kararın alınmasına temel teşkil eden herhangi bir unsurda esaslı değişiklik olması, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları ve/veya kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak verilmiş olması durumunda tekrar soruşturma açabilecek.

Rekabet Kurulu, soruşturmaya başlanması sonrasında, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilecek.

Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında %25’e kadar indirim uygulanabilecek. Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamayacak.